ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง