ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง