ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้รับบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้รับบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

(ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบางแค)