ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม 2560

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม 2560

           - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ ที่ปรับปรุงในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560

                            จัดทำโดย :: คณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง