อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

 

หรือ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และรายการอัตราค่าบริการ ได้ที่ www.cgd.go.th

(หัวข้อกฏหมายระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ)