ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดอมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดอมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง