ประกาศกรมกิจการผู้สุงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้างไกล ไทยแลนด์ 4.0 สุงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่หลานไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศกรมกิจการผู้สุงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้างไกล ไทยแลนด์ 4.0 สุงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่หลานไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง