ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง