ขอบเขตของงานและรายละเอียดการจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสันสนุนโครงการของกองทุนผู้สุงอายุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตของงานและรายละเอียดการจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการสันสนุนโครงการของกองทุนผู้สุงอายุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง