ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปราชการ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธื 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เดินทางไปราชการ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธื 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง