โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบเขตและรายละเอียดงานการจ้างพัฒนา (Terms Of Reference)

โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ ๒)

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2561

 

:: รายเอียดตามเอกสารแนบ ::