รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง