ราคากลางจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง