ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2) ประจำปี งบประมาณ 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

:: รายละเอียดตามเอกสารแนบ ::