ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ทำการกรมกิจการผู้สุงอายุเพิ่มเติม ชั้น 9 ห้อง DF

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ทำการกรมกิจการผู้สุงอายุเพิ่มเติม ชั้น 9 ห้อง DF

เอกสารที่เกี่ยวข้อง