ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท

    1. เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข           จำนวน 1 อัตรา

    2.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ)       จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง
2. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft office 
4. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
2. วุฒิการศึกษา (Transcript)                                           
3. ใบประกาศนียบัตร                                 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี 
(กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ) 

ตั้งแต่วันที่       3 – 9 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ           โทร 0 2642 4339 ต่อ 301