รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุรับสมัครผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมา เงินเดือน 15,000 บาท ) 

คุณสมบัติทั่วไป
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

2. ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มเป็นต้น
3. สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และสามารถออกต่างจังหวัดได้

4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Office  และทำ infographic  ได้
5.  มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น

7. มีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
2. วุฒิการศึกษา (Transcript)
3. ใบประกาศนียบัตร
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 10 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี (กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ)
ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0 2642 4306