รับสมัครผู้ประสานงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          กรมกิจการผู้สูงอายุรับสมัครผู้ประสานงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (จ้างเหมา เงินเดือน 15
,000 บาท )


คุณสมบัติทั่วไป 
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
2. อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปีบริบูรณ์
3. ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม เป็นต้น
4. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 
6. มีทักษะทำ infographic  และภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
2. วุฒิการศึกษา (Transcript)                                          
3. ใบประกาศนียบัตร                                
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 10 อาคารมหานครยิบซั่ม โซนบี
(กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ)
ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0 2642 4305