รายซื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์