ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์