อัพเดท ความเคลื่อนไหว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 1 ก.ย. พ.ศ. 2560

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์