ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์