รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา

ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 

   1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 3 อัตรา

   2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

   3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา

   4. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

   5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา

ตำแหน่ง ประเภททั่วไป

   1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

   2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้น จ. ยะลา)

   3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา)

   4. เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา

 

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.-14 ก.ค. 2560 

<< สมัครออนไลน์ << คลิกที่นี่