ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ศูนย์ฯปทุมธานี)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 

 

:: รายละเอียดตามเอกสารแนบ :: ประกาศบัญชีรายชื่อ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง