ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่2 นักทรัพยากรบุคคล  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่3 นิติกร  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่4 นักประชาสัมพันธ์  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่5 นักสังคมสงเคราะห์  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่6 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง) (1)  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่6 นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง) (2)  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่7 นักพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (1) < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่7 นักพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (2) < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่7 นักพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (3)  < << คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่8 นักพัฒนาสังคม (จังหวัดยะลา) < << คลิกที่นี่

2. แบบคำร้องขอร้องเป็นผู้สอบแข่งขัน  < << คลิกที่นี่

3. ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเข้ารับการประเมิน ครั้งที่1 พนักงานราชการ  < << คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ :: ผู้สมัครสอบสามารถคลิกเพื่อทำการ Donwload File เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ https://dop.job.thai.com

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง