ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (พี่เลี้ยง)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 - ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

 - ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด  (เอกสารแนบ)

 

# ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ #  <<  <  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

# ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) #  <<  <  คลิกเพื่อดูรายละเอียด