ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2. นักทรัพยากรบุคคล  

3. นิติกร  

4. นักประชาสัมพันธ์  

5. นักสังคมสงเคราะห์ 

6. นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)  

7. นักพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)  

8. นักพัฒนาสังคม (จ.ยะลา)  

                                               # รายละเอียดตามเอกสารแนบ #