ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2. นักทรัพยากรบุคคล  

3. นิติกร  

4. นักประชาสัมพันธ์  

5. นักสังคมสงเคราะห์ 

6. นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง)  

7. นักพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค)  

8. นักพัฒนาสังคม (จ.ยะลา)  

                                               # รายละเอียดตามเอกสารแนบ #