ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศรับสมัคร :: ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา ::

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรับสมัคร

กรมกิจการผู้สูงอายุ  มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา อัตาเงินเดือนๆละ 12,000 บาท

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน บี 

539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขต ราชเทวี กทม. 10400

โทร 02-6424337-9 ต่อ 206,209 (ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.)

 

   >>  รายละเอียดเพิ่มเติม <<  << คลิก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง