เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 ตำแหน่ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

2. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย

1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

2. คุณวุฒิการศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

4. พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

5. ผลคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL IELS (ถ้ามี)

 

ส่งหลักฐานได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 21 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ) 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โทร 0 2642 4336 ต่อ 448 (ติดต่อคุณอภันสิตางศุ์, คุณชยาภรณ์)