ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

                                   

                                      #คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม #