ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

                                   

                                      #คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม #