กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆละ
12,000.-
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
 2. วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าหรือมีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือมีหนังสือรับรองการทำงานมาแสดง

 1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
 2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ สุภาพ ตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์

สมัครได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่อยู่ อาคารมหานครยิบซั่มชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0-26424337-9 ต่อ 206 , 209
ในเวลาราชการ (08.00–16.00 น.)

หมายเหตุ : กรณีที่ทำสัญญาจ้างกับกรมฯ โปรดนำใบรับรองแพทย์มาแสดงและต้องมีคนค้ำประกัน 1 คน