ศปก.พม ครั้งที่ 73 / 2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก พม ครั้งที่ 73/2561

วันrพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.15 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

หญิงพิการวัย 49 ปี ดูแลแม่ชราอายุ 79 ปี ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัว Gold Application

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

         วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมด 2,318 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 143 ราย สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 42 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน)

ไม่มีรายงาน

 

แนวทางให้การช่วยเหลือ

           -

              
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. ให้ทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดจันทบุรี ให้การดูแลหญิงพิการวัย 49 ปี ดูแลแม่ชราอายุ 79 ปี ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          2. จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ดังนี้

 • ให้แต่ละหน่วยงานลดการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • ให้หน่วยงานบูรณาการฐานข้อมูลในรูปแบบ Big Data
 • การจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 เป็นกรอบแนวทาง และในปีงบประมาณ 2562 ให้เน้นนวัตกรรม และการของบกลางต้องมีเหตุผลและความจำเป็น
 • ให้หน่วยงานราชการให้ความสำคัญกับโครงการไทยนิยม
 • ให้หน่วยงานศึกษาและนำ พรบ.วินัยการเงินการคลัง ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 มาใช้ในการบริหารงานงบประมาณ
 • ให้หน่วยงานร่วมกันลดการใช้กระดาษ โดยให้จัดทำสถิติและรายงานผล
 • การรักษาความสงบและสร้างความสามัคคีในองค์กร
 • หน่วยงานควรให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ของประชาชน โดยเฉพาะการให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
 • ให้หน่วยงานตรวจสอบการทุจริต และให้มีการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว

3. ให้หน่วยงานนำรูปแบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มาใช้

4. การประชุมพิจารณาโครงสร้างอัตรากำลังของ พม. ในวันที่ 17 พ.ค. 2561 ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง เพื่อนำเสนอในที่ประชุม

 

 

5. ประชารัฐเพื่อสังคม

 • ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ศึกษาเรื่อง ธนาคารเวลา
 • ให้การเคหะแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการบริจาคสร้างบ้านสบายเพื่อยายตา (CSR)

6. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่และส่งให้กองตรวจราชการ เพื่อเสนอให้ รมว. พม. ทราบ

7. ให้หน่วยงานรวบรวมองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 และแจ้งให้ สป. พม. ทราบ และมีกำหนดแถลงข่าวในเดือน ก.ค. 61

8. ให้หน่วยงานบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม/ผู้รับการช่วยเหลือ ให้เป็นปัจจุบันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

9. ในวันที่ 23 พ.ค. 61 รมว. พม. จะลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ให้หน่วยงาน One Home และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมด้วย

                                                                                                                                        ลงชื่อ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน หัวหน้าเวร
                                                                                                                     ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ