ศปก.พม ครั้งที่ 80 / 2561 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 80/2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ พลวัน รอง ปพม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

ไม่มี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

                    - หญิงชราวัย 81 ปี พิการ (ขาด้วน) ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง อาศัยอยู่เพียงลำพัง เขตบางกอกน้อย

                   - หญิงชราวัย 64 ปี ดูแลบุคคลในครอบครัว 3 ชีวิตพิการ จังหวัดชัยนาท

- อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ (Gold Application) สำหรับผู้สูงอายุ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 12

 

รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ยอดให้การช่วยเหลือผ่าน 1300  ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 จำนวน 334 กรณี ผู้สูงอายุ 20 ราย สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 8 ราย  

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน)

การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุภายในปี 2561

 นางเปือน สายสุด อายุ 66 ปี สายตาพร่ามัว มีอาการปวดข้อเข่าต้องใช้ไม่เท้าพยุงในการเดิน จังหวัดสุรินทร์

การดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

 - พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมประสานโรงพยาบาลสุรินทร์ขอความอนุเคราะห์ไม้เท้า

 - เหล่ากาชาดจังหวัดช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด

- อบต.ช่างปี่ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า

- เงินบริจาคเข้าบัญชี จำนวน 258,665 บาท และให้ความช่วยเหลือที่นอน ผ้าห่ม เครื่องอุปโภค – บริโภค

- อบต.ช่างปี่ และผู้มีจิกุศล ดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้

- มณฑลทหารบกที่ 25 สนับสนุนกำลังพลในการสร้างบ้านหลังใหม่

  
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          1. การพัฒนาระบบสายด่วน1300 กรณีขอความช่วยเหลือจากคนไทยในต่างประเทศ เน้นการให้ความช่วยเหลือในต่างประเทศผ่านทางอีเมล พม.

          2. case หญิงชรา วัย 66 ปี จังหวัดสุรินทร์ ดูแลเรื่องการใช้จ่ายเงินในบัญชีบริจาค รวมถึงสวัสดิการและที่อยู่อาศัย

          3. case หญิงชรา วัย 81 ปี พิการ (ขาด้วน) เขตบางกอกน้อย กทม. และ. case หญิงชรา วัย 64 ปี จังหวัดชัยนาท ดูแลเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่

          4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกระทรวง พม. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

          5. ยกเลิกการตรวจข้อมูลผู้รับบริการผ่านสำเนา ให้ตรวจสอบจากบัตรประจำตัวประชาชนผ่านเครื่องสแกน

                                                                                                                                  ลงชื่อ นางสาวสุเบญจา บุญแก้ว หัวหน้าเวร (แทน) 

                                                                                                               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน