ศปก.พม ครั้งที่ 88 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 88/2561

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.50 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ  พลวัน รองปลัดกระทรวง พม.

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - 20 มิ.ย.61 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผช.รมต..ประจำกระทรวง พม. และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม            การดำเนินงานของ “ตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานเพื่อคน           ทุกกลุ่มวัยของ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และเยี่ยมชมต้นแบบเมืองแห่งความเป็นมิตร              กับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ณ วัดดอยหลังถ้ำ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

- นายธำรง ธวัชวะชุม (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ) แถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมด้านอาหาร                   และเครื่องดื่ม เพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปาก ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย.61              อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงวัย 39 ปี ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ พักอาศัยอยู่กับบิดาวัย 80 ปี ครอบครัวยากจน ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล  อาศัยข้าววัดประทังชีวิต จ.อุบลราชธานี

- สองสามี-ภรรยาวัยชรา ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานชายวัย 13 ปี ที่ป่วยพิการทางสมอง นอนป่วยติดเตียง ครอบครัวมีฐานะยากจน จ.แพร่

          - รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

            ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 584 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 18 ราย ผู้สูงอายุสอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย

          - รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีผู้สูงอายุ)

             หญิงวัย 88 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็ง นอนป่วยติดเตียง จ.นครราชสีมา

             ผลการให้ความช่วยเหลือ

             1. พมจ. นครราชสีมา ให้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 2,000 บาท มอบชุดอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด

             2. สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ชุด ช่วยเหลือเงินจำนวน 4,000 บาท

3. เทศบาลตำบลหมูสี มอบเตียงสำหรับผู้สูงอายุป่วยติดเตียง

4. รพ. สต. คลองดินดำ ให้การตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ

            1) หญิงวัย 39 ปี ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ พักอาศัยอยู่กับบิดาวัย 80 ปี จ.อุบลราชธานี           

            2) สามีภรรยาวัยชรา ครอบครัวฐานะยากจน ต้องรับภาระเลี้ยงดู หลานชาย อายุ  13 ปี ป่วยพิการ

ทางสมอง นอนป่วยติดเตียง จ. แพร่

          - ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
            

                                                                                                                                                            ลงชื่อ นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล

                                                                                               ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ