ประกาศ...กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการที่ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการแล้ว ยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาเอกสารนั้น กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ศปก.พม ครั้งที่ 89 / 2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 89/2561

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.50 น.

ประธานที่ประชุม นางไพรวรรณ  พลวัน รองปลัดกระทรวง พม.

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดงานนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ
    และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ สโลแกน “อร่อย ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพและช่องปาก” โดยมี
    ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน

- วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประกวด Senior talent show  2018 จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคง
   ของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถพิเศษ

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- เด็กอายุ 12 ปี เรียนดี ครอบครัวฐานะยากจน ต้องรับภาระดูแลคุณยาย อายุ 62 ปี จังหวัดนครพนม

- หญิงชราอายุ 63 ปี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อาศัยอยู่กับสามีอายุ 50 ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และดูแลพี่เขย
  ที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ จังหวัดอุตรดิตถ์

- เด็กอายุ 14 ปี สามีใหม่ย่าอายุ 80 ปี บังคับขืนใจตั้งแต่อายุ 10 ขวบ จังหวัดสตูล

- เด็กอายุ 5 ขวบ ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาศัยอยู่กับยาย อายุ 69 ปี เป็นผู้ดูแลครอบครัวมีฐานะ 
  ยากจน จังหวัดหนองคาย

 

          - รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 485 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 18 ราย ผู้สูงอายุ
              สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

         

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

 

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ

  1. เด็กอายุ 12 ปี เรียนดี ครอบครัวฐานะยากจน ต้องรับภาระดูแลคุณยาย อายุ 62 ปี จังหวัดนครพนม

  2. หญิงชราอายุ 63 ปี ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อาศัยอยู่กับสามีอายุ 50 ปี ป่ายเป็นอัมพฤกษ์ และดูแลพี่เขย
      ที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ จังหวัดอุตรดิตถ์

  3. เด็กอายุ 14 ปี สามีใหม่ย่าอายุ 80 ปี บังคับขืนใจตั้งแต่อายุ 10 ขวบ จังหวัดสตูล

  4. เด็กอายุ 5 ขวบ ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาศัยอยู่กับยาย อายุ 69 ปี เป็นผู้ดูแลครอบครัวมีฐานะ
     ยากจน จังหวัดหนองคาย
            

                                                                                                                                                           ลงชื่อ นางสาวพีรญา นพรัตน์
                                                                                                ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ