ศปก.พม ครั้งที่ 91 / 2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 91/2561

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุมปลัดกระทรวงพม.

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ไม่มี –

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี -

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

- ไม่มี -

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี -

 

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - เร่งพิจารณาศึกษา ความคืบหน้าการดำเนินงานของพื้นที่ภายในที่จะดำเนินงาน Senior Complex
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
         

          - เรื่อง Flashship การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในการตั้งศูนย์รับบริจาคของกระทรวงพม.โดยขณะนี้กรมผส.ใช้ข้อมูลร่วมกับกรมพส.แต่ในอนาคตให้แต่ละกรมพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงระบบการรับบริจาคตามกลุ่มเป้าหมายเป็นของตนเอง

                                                                                                                           ลงชื่อ นางสาววราภรณ์ เรืองธัญ

                                                                                                                                   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ