ศปก.พม ครั้งที่ 93 / 2561 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 93/2561

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม รมว.พม

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - ทีมพมจ. และ ทีม One Home เข้าช่วยเหลือ หญิงชราวัย 64 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง สามีเสียชีวิต ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง บ้านทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้าใช้ ด้วยการเข้าซ่อมแซมบ้านและให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงชรา วัย 67 ปี ร้องขอความเป็นธรรมกรณี หลานสาวถูกข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง แต่คดีความไม่คืบหน้า เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จังหวัด สระแก้ว

- สองสามีภรรยาแก่ชรา วัย 67 และ 68 ปี พิการตาบอดทั้งสองข้างทั้งสองคน อาศัยอยู่ในบ้านเก่าทรุดโทรม และใกล้ผุพัง ด้านลูกชายวัย 38 ปี ติดคุก ด้านชายชรายังมีแผลพุพองทั่วร่างกาย และเดินไมได้และอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ใช้ประทังชีวิต ที่จังหวัดเพชรบุรี

- เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมชายวัย 33 ปี ที่อยู่ในอาการมึนเมา ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแม่แก่ชราวัย 64 ปี ได้รับบาดเจ็บทั่วทั้งร่างกาย หลายแห่ง จังหวัดสมุทรปราการ

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 472 กรณี กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 21 ราย ผู้สูงอายุ
              สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ฝากทีมพมจ. และ One Home เข้าช่วยเหลือหญิงชรา วัย 67 ปี ร้องขอความเป็นธรรมกรณี หลานสาวถูกข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้ง แต่คดีความไม่คืบหน้า เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จังหวัด สระแก้ว

          - ฝากเรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส โดยเฉพาะการเบิกจ่ายของกองทุนต่างๆ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีผลกระทบต่อการของบประมาณในปีต่อไป

          - การรณรงค์และส่งเสริมเรื่องการออม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

          - ให้หน่วยงานพม. บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผนจัดชุมชนต้นแบบในการลด ละ เลิก เหล้าอย่างจริงจัง และให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทในการมีส่วนร่วมตามกลุ่มเป้าหมาย

          - วันที่ 4 กรกฎาคม  ขอให้ทุกกรมเตรียมรายงานผลการดำเนินงาน ในการประชุมคณะผู้บริหาร ตามนโยบายของรัฐบาล

                                                                                                                                             ลงชื่อ นางสาวสุเบญจา  บุญแก้ว

                                                                                                                                 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน