ศปก.พม ครั้งที่ 94 / 2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 94/2561

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานที่ประชุม ปพม. ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

 - ทีมพมจ. และ ทีม One Home เข้าช่วยเหลือ หญิงชราวัย 64 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง สามีเสียชีวิต ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง บ้านทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้าใช้ ด้วยการเข้าซ่อมแซมบ้านและให้ใช้ไฟฟ้าฟรี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงชรา วัย 61 ปี ป่วยโรครุมเร้าต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานชายวัย 13 ปี ที่ป่วยพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดนอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวมีฐานะยากจนที่จังหวัดกำแพงเพชร

- นางสาวบุญส่ง วัย 64 ปี ถูกลูกชาย วัย 33 ปี ติดสารระเหยคุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายมารดา ปัจจุบันอยู่สมุทรปราการ ทาง One Home ได้ติดตามช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย

- นางสาวบังเอิญ สระแก้ว วัย 68 ปี พิการทางสายตาอาศัยร่วมกับสามี นายสันต์ สาระเห็ด วัย 67 ปี จังหวัดเพชรบุรี ครอบครัวฐานะยากจน โดย ทาง พมจ. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

                     ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 รวม 278 กรณีผู้สูงอายุ สอบถามสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย

         

  • ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - ฝาก พมจ.กำแพงเพชร ติดตามและช่วยเหลือนางละเอียด พรรณนา หญิงชราวัย 61 ปี เลี้ยงดูหลานชายวัย 13 ปี พิการทางสมองตามภารกิจและความเหมาะสม

           

            

                                                                               ลงชื่อ นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล

                                                                           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

                                                                   รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน