ศปก.พม ครั้งที่ 95 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 95/2561

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.20 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวง พม. (นางไพรวรรณ  พลวัน)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ไม่มี

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- หญิงชราวัย 78 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ ขาพิการเดินไม่ได้ และหลานชายวัย 33 ปี ขาพิการทั้ง 2 ข้าง
ไร้ที่อยู่อาศัย อาศัยศาลาที่พักรถโดยสารประจำทางริมถนนเป็นที่นอน ชาวบ้านแบ่งปันอาหารให้และ
ขอข้าววัดประทังชีวิตในจังหวัดชลบุรี

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

- สถิติประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รวม 290 กรณี

  • กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 15 ราย
  • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ขอความร่วมมือใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2561

- จัดทำโครงการรวมพลังจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระประชาบดี กระทรวง พม.

- ระบบการจ่ายเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้จ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหา และให้จ่ายเงินสดน้อยที่สุด หากจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดต้องมีเหตุผลในการจ่ายพร้อมรูปถ่ายการจ่ายเงินเป็นหลักฐาน

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

          - สรุปผลงานเด่นๆ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

          - จัดทำแผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2561    

          - รมว. ลงพื้นที่ ในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 จังหวัดน่าน หรือแพร่ โดยให้ทั้ง 2 จังหวัดเตรียมการ

          - เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

                                                                             ลงชื่อ  นางสาวสุเบญจา บุญแก้ว

                                                                             เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน