ศปก.พม ครั้งที่ 96 / 2561 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 96/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวง พม. (นางไพรวรรณ  พลวัน)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

-

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- สามี-ภรรยา แก่ชราวัย 77 ปี อาศัยอยู่กันเพียงลำพังในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมไม่มีไฟฟ้าใช้มานานเกือบ 50 ปี เคยร้องขอหลายหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผล ครอบครัวมีฐานะยากจน จ.เพชรบูรณ์

- หญิงชราวัย 68 ปี ต้องรับภาระเพียงลำพังดูแลอีก 2 ชีวิต ทั้งแม่แก่ชราวัย 95 ปี นอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเอง และน้องสาววัย 63 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้ประทังชีวิต
ทั้ง 3 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

- สถิติประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รวม 272 กรณี

  • กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 15 ราย
  • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- หญิงชราวัย 77 ปี มีสภาพพิการอยู่กับหลานชายวัย 33 ปี อาศัยศาลาที่พักผู้โดยสารปากซอยสัตหีบ
จ.ชลบุรี ทีม One home จ.ชลบุรี ให้ความช่วยเหลือ โดยหญิงชราได้เข้าไปอยู่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และหลานชายวัย 33 ปี เข้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี

 

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

 - สามี-ภรรยา แก่ชราวัย 77 ปี อาศัยอยู่กันเพียงลำพังในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมไม่มีไฟฟ้าใช้มานาน
เกือบ 50 ปี เคยร้องขอหลายหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผล ครอบครัวมีฐานะยากจน
จ.เพชรบูรณ์ ให้ทีม 0ne home จ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

 - หญิงชราวัย 68 ปี ต้องรับภาระเพียงลำพังดูแลอีก 2 ชีวิต ทั้งแม่แก่ชราวัย 95 ปี นอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตนเอง และน้องสาววัย 63 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้ประทังชีวิต
ทั้ง 3 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา ให้ทีม 0ne home จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

- ประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดวงเงินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2561 สำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ให้จ่าย 100 บาทต่อเดือน และสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี ให้จ่าย 50 บาทต่อเดือน

                                                                                   ลงชื่อ  นางวรรณภา  บุบผะศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
                                                                                              แทน ผอ
. บุศรินทร์ เกิดมณี