ศปก.พม ครั้งที่ 97 / 2561 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 97/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานที่ประชุม ปลัดกระทรวง พม. (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- หญิงชรา วัย 70 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง เดินไม่ค่อยไหว ต้องออกตระเวนเก็บผักมาขายในตลาดและรับจ้างถางหญ้าเพื่อหารายได้ประทังชีวิต ที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่ง one home ได้ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่เยี่ยมแล้ว และปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับยายและครอบครัวแล้ว

- นายกล้า มีกาย อายุ 77 ปี และนางพัน มีกาย อายุ 77 ปี วอนอยากมีไฟฟ้าใช้ อำเภอวังโป่งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.วังโป่ง พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ศปง.อพม.วังโป่ง จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือ

 

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

 

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

- สถิติประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รวม 253 กรณี

  • กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 14 ราย
  • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 ราย

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- การสำรวจการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรมกิจการผู้สูงอายุมีการสำรวจข้อมูลพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมและต้องปรับสภาพแวดล้อม ประมาณ 21,600 ราย ในงบประมาณในการซ่อมแซม ปี 2561 จำนวน 2,634 หลัง ส่วนอีกประมาณ 18,966 ราย ต้องเช็คข้อมูลว่าซ้ำซ้อนกับ พอช.และ พก.หรือไม่

- ความก้าวหน้าการเตรียมงาน Thailand social expo จัดงานวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 สป.ขอความร่วมมือผู้บริหารกรมต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ และให้ทุกกรมจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้ สป. รวบรวมเสนอ รมว.พม. ก่อนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 17 ก.ค.61

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ให้สำรวจข้อมูลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และส่งให้ กยผ.สป. วันนี้ก่อนเวลา 16.30 น.

- ให้ทุกกรมจัดทำข้อมูลรายละเอียดในงาน Thailand social expo ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้ สป. รวบรวมเสนอรมว.พม. ก่อนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 17 ก.ค. 61

                                                                                      ลงชื่อ  นางวรรณภา  บุบผะศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
                                                          แทน ผอ
. บุศรินทร์ เกิดมณี