ศปก.พม ครั้งที่ 104 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 2ุ6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 104/2561

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.10 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม. (นางไพรวรรณ พลวัน) 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

หญิงชราวัย 64 ปี แขนขวาหัก สภาพร่างกายไม่แข็งแรง เดินไม่สะดวก ต้องรับภาระเพียงลำพังเลี้ยงดูหลานสาว 3 คน ด้านหลานสาวคนโตวัย 15 ปี หายตัวจากบ้านไป 7 วัน เดินทางไปแจ้งความไว้แล้ว ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม จ.สุรินทร์

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

-

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 14 ราย เป็นลำดับที่ 3 รองจากกลุ่มเด็กและเยาวชน และสตรีตามลำดับ

          โดยเป็นการสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

-

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 103/61

1. จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความช่วยเหลือ นายบุญเลิศ ศรีกลิ่น อายุ 86 ปี โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย การจดทะเบียนเป็นผู้พิการ เพื่อได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้พิการ การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 2,000 บาท และการประสานบุตรเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ รวมถึงการดำเนินการเรื่องโฉนดที่ดิน เพื่อกรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย

2. จังหวัดตรัง กรณีเป็นข่าวจากสื่อออนไลน์ สามีภรรยายิงกันเสียชีวิตทั้งคู่ จากการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมในการดูแลบุตร 2 คน ที่พ่อแม่เสียชีวิต ครอบครัวไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแต่อย่างใด

3. จังหวัดกำแพงเพชร กรณีเป็นข่าวจากสื่อออนไลน์ ว่าสตรีพิการทางการเคลื่อนไหว วัย 37 ปี ประสบความเดือดร้อนมีฐานะยากจน จากการสอบข้อเท็จจริงพบว่า สตรีตามข่าวสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม สนง.พมจ.กำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดหารถวีลแชร์คันใหม่ให้ทดแทนคันเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ขอบคุณทีม ONE HOME ที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้ง 3 จังหวัด ทั้งนี้ มอบหมายให้ สนง.พมจ. กำแพงเพชร จัดหาตลาดเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับ Case รายดังกล่าว รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการตัวอย่างที่มีศักยภาพ

2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือดูแล Case เด็กชายวัย 16 ปี ที่ได้รับความเสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ ตามรายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

3. สถิติความรุนแรงในครอบครัว ยังสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ มอบหมายกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. มอบหมาย สนง.พมจ. และทีม ONE HOME ในความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และกรุงเทพมหานคร

5. เชิญชวนท่านผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด พม. เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

          5.1 จัดเจ้าหน้าที่เข้าประจำบูธที่รับผิดชอบทั้ง 3 วัน

 

          5.2 ขอให้กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 วันให้ชัดเจน โดยมีการติดตามยืนยันจำนวนจากแบบตอบรับเข้าร่วมงานด้วย

          5.3 ให้เตรียมความพร้อมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการดำเนินงานดังกล่าวต่อ รมว.พม. ในการประชุมผู้บริการกระทรวง ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมอบหมาย กยผ.สป.พม. เป็นผู้ประสานรวบรวมข้อมูล

6. ขอขอบคุณ สนง.พมจ.สมุทรปราการที่อำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยในการจัดงานเปิดร้าน ทอฝัน By พม. ณ ศูนย์การค้าตลาดเคหะประชารัฐ เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

7. เชิญชวนท่านผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด พม. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ในเวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยพร้อมเพียงกัน

 

                                                                                      ลงชื่อ  นางประภาวดี สิงหวิชัย

                                                                                            เลขานุการกรม