ศปก.พม ครั้งที่ 105 / 2561 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 105/2561

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น เลิกประชุมเวลา 10.10 น.

ประธานที่ประชุม ผู้ตรวจราชการ พม. (นายอภิชาติ อภิชาติบุตร) 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- หญิงวัย 59 ปี ต้องรับภาระดูแลสามีวัย 60 ปี ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน เป็นผู้ป่วยติดเตียง  ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม จ.อำนาจเจริญ

- ชายชราวัย 60 ปี ป่วยเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีอาการหลงลืม ถูกลูกหลานทอดทิ้ง ให้อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม มีเพียงเพื่อนบ้านแบ่งปันอาหารให้กินประทังชีวิต เขตอ่อนนุช กทม.

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 13 ราย เป็นลำดับที่ 2 รองจากกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเป็นการสอบถาม          เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 103/61

1. จังหวัดสุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือ นางปรวน ทาราจวัตย์ อายุ 64 ปี เป็นโรคแขนขาอ่อนแรง โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. มอบหมายทีม ONE HOME บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

2. มอบหมาย พมจ.น่าน บูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ โดยให้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

 

                                                                                      ลงชื่อ  นางประภาวดี สิงหวิชัย

                                                                                            เลขานุการกรม