ศปก.พม ครั้งที่ 106 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 106/2561

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.45 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม. (นางไพรวรรณ  พลวัน) 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ไม่มี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 31 ราย เป็นลำดับที่ 2 รองจากกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเป็นการสอบถาม          เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 18 ราย เรื่องที่อยู่อาศัย 5 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 105/61

1. ชายชราวัย 66 ปี ป่วยเป็นอัมพาต อาศัยอยู่กับหลานที่ กทม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มอบข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค และประสานประธานชุมชน อพม. ในเขตสวนหลวงให้การดูแล ความทำสะอาดบ้าน

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. มอบหมายทีม ONE HOME จังหวัดนครพนมรายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้กับ ปพม. ได้ทราบ รวมถึง
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

2. เคสข่าว ผู้พิการ แม่รับภาระดูแลลูกพิการวัย 19 ปี และสามีป่วยเป็นโรคไต ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. เคสข่าว ผู้สูงอายุ ชายชราวัย 73 ปี อดีตทหารผ่านศึกป่วยเป็นอัมพาตติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ภรรยาทอดทิ้ง อาศัยเพียงลำพังกับหลานชาย ครอบครัวมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. เคสข่าว ผู้สูงอายุ หญิงชราวัย 67 ปี ป่วยติดเตียง โดยมีลูกสาวดูแลเพียงลำพัง ที่จังหวัดกระบี่

5. ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดงาน Thailand Social Expo 2018 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดงานให้แล้วเสร็จไม่เกิน 07.00 น. เนื่องจากประตูทางเข้างานจะปิดในเวลา 08.30 น. ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมาเปิดงานในเวลาประมาณ 09.00 น. และแต่ละหน่วยต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมทั้ง 3 วันอย่างชัดเจน

6. หลังจากการจัดงาน Thailand Social Expo 2018 แล้ว พม. จะมีการจัดแคมเปญลดความรุนแรงทางสังคม โดยให้แต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยจะมีการประชุมวางแผนต่อไป

7. ในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติแต่ละครั้ง ก่อนการประชุมให้นำวาระการประชุมนำเรียน รมว.
เพื่อทราบก่อนทุกครั้ง และวาระการประชุมจะต้องมีเรื่องเพื่อพิจารณาด้วย

8. การปฏิรูปกระทรวง จะต้องมีการจัดทำ Action Plan ก่อน

 

 

                                                                                      ลงชื่อ นางสาวสรัลชนา  เครือแก้ว

                                                                                     เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน