ศปก.พม ครั้งที่ 107 / 2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 107/2561

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

ประธานที่ประชุม ปลัดกระทรวง พม. (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)

 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- 2 ราย

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- 2 ราย

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 21 ราย เป็นลำดับที่ 2 รองจากกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเป็นการสอบถาม          เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย เรื่องที่อยู่อาศัย 3 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 106/61

1. หญิงวัย 40 ปี ดูแลแม่อายุ 80 ปี ซึ่งป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับภาระเลี้ยงดูบุตรอีก 2 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. หญิงชราวัย 79 ปี ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก พิการเดินไม่ได้ มีอาการหูตึง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม จังหวัดชัยนาท

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. เคสข่าวหญิงวัย 40 ปี ดูแลแม่อายุ 80 ปี ซึ่งป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับภาระเลี้ยงดูบุตรอีก 2 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. เคสข่าวหญิงชราวัย 79 ปี ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก พิการเดินไม่ได้ มีอาการหูตึง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม จังหวัดชัยนาท

3. เคสข่าวเด็กหญิง โดนครูประจำชั้นบิดหู ผู้ปกครองร้องเรียน เด็กมีอาการหวาดกลัว ไม่อยากไปโรงเรียน จังหวัดชัยนาท

4. เคสข่าวเด็กชาย อายุ 11 ขวบ มีอาการผิดปกติทางร่างกาย อาศัยอยู่กับตายาย ถักพรมเช็ดเท้าขาย ชีวิตยากลำบาก จังหวัดขอนแก่น

5. มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ติดตามขยายผลเงินช่วยเหลืออุดหนุนเด็กแรกเกิด

6. มอบหมายให้กรมกิจการผู้สูงอายุจัดทำข้อมูลรายละเอียดงานแถลงข่าวเรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

                                                                                      ลงชื่อ นายนิติพัฒน์ คุ้มวงษ์

                                                                                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์