ศปก.พม ครั้งที่ 109 / 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 109/2561

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น เลิกประชุมเวลา 08.30 น.

ประธานที่ประชุม ปพม.( นางไพรวรรณ พลวัน)

 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ไม่มี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ช่วยเหลือหญิงชราวัย 73 ปี ต้องดูแลลูกสาวพิการ จังหวัดปราจีนบุรี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ของกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมด 294 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 8 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- กรมกิจการผู้สูงอายุเตรียมเปิดตัว ธนาคารเวลา

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 109/61

- ช่วยเหลือหญิงชราวัย 73 ปี ดูแลหลานทั้ง 2 ชีวิต ฐานะยากจน จังหวัดนครราชสีมา

-ช่วยเหลือหญิงชราวัย 73 ปี ต้องดูแลลูกสาวพิการ จังหวัดปราจีนบุรี

-ช่วยเหลือหญิงชราวัย 79 ปี พิการเดินไม่ได้ จังหวัดชัยนาท
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- เนื่องในวันแม่แห่งชาติเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันใส่บาตรเช้าที่สนามหลวงและข้าราชการที่มีหน้าที่เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

- ให้ติดตามและทบทวนเพื่อปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ปพม. ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

- การจัดยุทธศาสตร์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ขอให้ทุกกรมส่งผู้แทนเข้าร่วม

 

                                                                                      ลงชื่อ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล
                                                                                               นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ