ศปก.พม ครั้งที่ 111 / 2561 วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 111/2561

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.20 น.

ประธานที่ประชุม รองปลัดกระทรวง พม. (นางไพรวรรณ  พลวัน)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ไม่มี -

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

รายงานข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับ พม. (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

- อผส. ได้นำรูปแบบธนาคารเวลาจากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ซึ่งแนวคิดนี้คล้ายคลึงกับงานอาสาสมัครและงานจิตอาสาที่ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 140 ราย เป็นลำดับที่ 2 รองจากกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเป็นการสอบถาม         เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 52 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี -

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามข้อสั่งการ ศปก.พม. ครั้งที่ 111/61

- ไม่มี -

ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. สรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Thailand Social Expo 2018

2. เดือนกันยายน 2561 มีการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านทุกหน่วยงานราชการ

3. มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการที่มีรายได้น้อย และให้ทุกกรมจัดทำแผนสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับ กยผ.สป.พม. ในสัปดาห์หน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุม

4. ให้ตรวจสอบอัตรากำลังการจ้างงานคนพิการ ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ปัญหาอุทกภัย ขอให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ และแผนการช่วยเหลือตามภารกิจ

6. ขอให้ทุกหน่วยจัดทำกิจกรรมการรณรงค์ลดใช้ความรุนแรงในสังคม

 

                                                                      ลงชื่อ นางสาวอรอุมา  อินทฉาย
                                                                                                       รักษาการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ