ศปก.พม ครั้งที่ 112 / 2561 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 112/2561

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.40 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม.( นางไพรวรรณ พลวัน)

 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- ผู้สูงอายุ จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น 50 – 100 บาท ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มจ่ายเดือนสิงหาคม 2561 และจ่ายย้อนหลังของเดือนกรกฎาคม 2561 จะมีผลการจ่ายเงิน ทุกวันที่ 15 ของเดือน ผ่านบัตรฯ

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ผู้ใช้บริการทั้งหมด 291 ราย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 30 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 9 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

-ไม่มี
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ให้ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่ ไม่มีความเดือดร้อน ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพ เข้ากองทุนผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ต่อไป

- ฝากทีม one home ของแต่ละจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย ดูแล ติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแผนการช่วยเหลือระยะสั้น ระยะยาว และพิจารณาวางแผนงบประมาณของปี 2562 ให้สอดคล้องต่อไป

 

 

                                                                                                                                                         ลงชื่อ นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์
                                                                                                                                   นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ