ศปก.พม ครั้งที่ 113 / 2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 113/2561

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม.( นางไพรวรรณ พลวัน)

 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- วอนช่วยเหลือหญิงชราวัย 73 ปี ต้องรับดูแลลูกสาววัย 39 ปี ที่พิการขาด้วนอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานและไตระยะสุดท้าย ด้านสามีทอดทิ้งไปครอบครัวมีฐานะยากจน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้ใช้บริการทั้งหมด 340 ราย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ - ราย เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 58 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

-ไม่มี
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. ชมเชย 5 จังหวัด รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ได้แก่ 1.จังหวัดพังงา 2.จังหวัดชัยภูมิ 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดชลบุรี
  5.จังหวัดเพชรบุรี

2. การช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหา ดังนี้

    2.1 จังหวัดยะลา เด็กประสบปัญหาน้ำร้อนลวกโดยบ้านพักเด็กและ One Home เข้าไปให้การดูแลและช่วยเหลือ

    2.2 จังหวัดระยอง หญิงรายหนึ่งประสบปัญหาต้องดูแลสามีที่เป็นอดีต อปพร. ที่ปฏิบัติงานเข้าระงับเหตุแก๊สรั่วไหลและระเบิด มีบาดแผลพุพอง  ทั่วร่างกายตาบอด 1 ข้าง และต้องดูแลลูกชายที่ป่วยเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองและพิการตาบอด ครอบครัวมีฐานะยากจน  

    2.3 ให้ทีม One Home ช่วยเหลือหญิงชราวัย 73 ปี ต้องรับดูแลลูกสาววัย 39 ปี ที่พิการขาด้วนอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานและไตระยะสุดท้าย
         ด้านสามีทอดทิ้งไปครอบครัวมีฐานะยากจน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    2.4 ช่วยเหลือทารกถูกทอดทิ้ง โรงพยาบาลศิริราช ประกาศตามหาพ่อและแม่ของเด็กต่อไป

3. จังหวัดกระบี่ การช่วยเหลือผู้พิการเป็นตัวอย่างการจัดการบูรณาการการช่วยเหลือที่ดี

4. ปปท. จัดตั้งศูนย์ต่อต้านทุจริตของราชการบุคลากรภายในกระทรวงฯ มีการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     และในปี 2562 ให้มีแผนปฏิบัติการพร้อมกำหนดกรอบอัตรากำลังเสนอ กพ. เพื่อพิจารณาต่อไป

5. การเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำดัชนีเศรษฐกิจสังคมและที่อยู่อาศัย ขอเชิญร่วมแถลงข่าว พม. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

6. เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

7. มอบหมาย พมจ.ทุกจังหวัดสรุปผลการช่วยเหลือซ่อมบ้าน/สร้างบ้านและจัดทำแผนซ่อม/สร้างที่อยู่อาศัยของประชาชน ปี2561 รวบรวมแผนการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ตุลาคม 2561

8. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆ ติดตามและตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงผู้ป่วยติดเตียง/เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนไร้ที่พึ่งฯ หรืออื่นๆ และสถานประกอบการเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแล

 

                                                                                 ลงชื่อ  (นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์)
                                                                                            นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ