ศปก.พม ครั้งที่ 114 / 2561 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 114/2561

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม.( นางไพรวรรณ พลวัน)

 

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- การช่วยเหลือหญิงชราวัย 73 ปี ต้องรับดูแลลูกสาววัย 39 ปี ที่พิการขาด้วนอีกทั้งยังเป็นโรคเบาหวานและไตระยะสุดท้าย ด้านสามีทอดทิ้งไปครอบครัวมีฐานะยากจน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการช่วยเหลือ
การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้พิการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ภาคเอกชนมอบรถเข็นและเครื่องอุปโภคบริโภค
อปท.ช่วยเหลือบริการรถรับ-ส่ง ไปพบแพทย์ทุกเดือน และ One home ให้เงินสงเคราะห์ถึงเดือนกันยายนปี 2561

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- ไม่มี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้ใช้บริการทั้งหมด 296 ราย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 28 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพ
            ผู้สูงอายุจำนวน 8 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

-ไม่มี
ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงระบบเพื่อการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

2. ให้ทุกจังหวัดสำรวจสถานรับเลี้ยงดูแล เด็ก/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/คนไร้ที่พึ่ง เข้าเยี่ยมเยียน สำรวจ เพื่อเป็นข้อมูล

    และให้คำปรึกษาแนะนำ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ให้เร่งรัดการเบิกงบประมาณปี 2561 โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัด

4. การ MOU ของแต่ละกรมให้จัดทำแผนปฏิบัติการ หากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดให้แจ้งทางจังหวัดทราบด้วย

 

 

                                            ลงชื่อ

                                                                                           (นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล)
                                                                                      นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ