ศปก.พม ครั้งที่ 115 / 2561 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 115/2561

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม รอง ปพม.( นางไพรวรรณ พลวัน)

 

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ) 

- หญิงชราอายุ 60 ปี ป่วยเป็นมะเร็งที่ปาก ต้องรับภาระดูแลสามีป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน จังหวัดอุทัยธานี

รายงานข่าวสังคมประจำวัน (กรณีผู้สูงอายุ)

- การสำรวจและติดตามให้ความช่วยเหลือ ดูแลในเรื่องของเงินสงเคราะห์ครอบครัว อาชีพ รายได้ และการซ่อมแซมบ้าน ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัด  
  น่านและจังหวัดเพชรบุรี

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

          - ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้ใช้บริการทั้งหมด 459 ราย กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 57 ราย เรื่องเบี้ยยังชีพ
             ผู้สูงอายุจำนวน 19 ราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (ที่ ผส. รายงาน) การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

- ไม่มี

สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้สำรวจฐานข้อมูลผู้ไม่มีเลขบัตรประชาชน พบว่าเป็นผู้สูงอายุบ้านแบ่งบุญ จำนวน 24 ราย เป็นผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง 18 ราย โดยฝากทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่อไปข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. กรณีหญิงชราอายุ 60 ปี ป่วยเป็นมะเร็งที่ปากฯ ฝากทีม One Home จังหวัดอุทัยธานี เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามภารกิจและหน้าที่

2. กรณีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้สำรวจฐานข้อมูลผู้ไม่มีเลขบัตรประชาชน พบว่าเป็นผู้สูงอายุบ้านแบ่งบุญ

  จำนวน 24 ราย เป็นผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง 18 ราย โดยฝากทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้สูงอายุ

  ได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่อไป

3. รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมกรมต่าง ๆ ฝากในเรื่องของการทำงานด้วยระบบหลักธรรมาภิบาล การดูแลและคุ้มครองให้ผู้รับบริการเข้าถึงสิทธิและ  

  สวัสดิการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

4. การทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของข้าราชการ ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบุคลากร การแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน การวางคนให้ถูกกับ 

  งาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในองค์กร

5. การขออนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด

6. รมว.พม. ฝากให้ทุกหน่วยงาน และส่วนภูมิภาควางแผนสำรวจความต้องการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลการสำรวจความต้องการมายัง

  หน่วยงาน สป.พม. เพื่อจัดทำแผนการเช่ารถยนต์ในภาพรวมต่อไป

7. การจัดทำแผน Big Data ให้มีการบูรณาการในภาพรวมของกระทรวงฯ โดยเฉพาะกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็น

  ฐานข้อมูลในการจัดทำแผนในภาพรวมต่อไป

8. ระบบการบริจาค โดยให้การบริจาคผ่าน Application ในภาพรวมของ พม. เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

9. การจัดแผนแม่บท ของ พม. ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10. ฝากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการลดความรุนแรงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงด้านผู้สูงอายุ ครอบครัว เด็กและเยาวชน

   โดยใช้รูปแบบของการรงณรงค์ลดปัญหาความรุนแรงดังกล่าว

 

 

                                            ลงชื่อ

                                                                                           (นางประภาวดี สิงหวิชัย)
                                                                                      เลขานุการกรม

                                                                                             กรมกิจการผู้สูงอายุ